Τελευταία νέα

31/08/2016 - Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Για να δείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας του έτους 2015, πατήστε τα παρακάτω link:

 

Ανακοίνωση προς υποψηφίους μεριδιούχους & μεριδιούχους αμοιβαίων κεφαλαίων για το νέο φορολογικό καθεστώς Ν. 4389/2016

Τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται σύμφωνα με το Νόμο 4099/2012 & 4389/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Σημειώνεται με την εφαρμογή του νόμου 4389/2016, ο οποίος είναι σε ισχύ από την 01.06.2016, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές οι οποίες επιβαρύνουν με επιπλέον φορολογικά έξοδα τα αμοιβαία κεφάλαια και τους μεριδιούχους τους.
Η πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, η εισφορά κεφαλαίου σε αμοιβαίο κεφάλαιο, η διάθεση και η εξαγορά των μετοχών ή μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εξαιρουμένων των τελών και εισφορών προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως προς το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Νόμος 2859/2000).

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, υποχρεούται σε καταβολή φόρου, ο οποίος λογίζεται καθημερινά επί του εξαμηνιαίου μέσου όρους του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων του.


Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής Επιτόκιο Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου :
α. για αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, άνευ προσαυξήσεως, β. για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25), γ. για μικτά αμοιβαία κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5), δ. για μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αμοιβαίων πλην των αναφερόμενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά μία (1) μονάδα.
Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος:
α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτά αμοιβαία κεφάλαια δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχικά και λοιπά αμοιβαία κεφάλαια.»
Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Η καταβολή φόρου γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου αναφοράς ή της κατάταξης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.
Σε περίπτωση αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο επενδύει το ενεργητικό του σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων, ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο φόρος ο οποίος αναλογεί επί των επί μέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει καταβληθεί εκπίπτεται μέχρι του ποσού του οφειλόμενου φόρου από το αμοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος εδαφίου.
Από τον φόρο που οφείλεται με βάση όσα αναφέρονται ανωτέρω, εκπίπτουν τα ακόλουθα ποσά:
α) τυχόν φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, β) τυχόν φόρος που αναλογεί, και έχει καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω περιπτώσεων μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.
Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών, ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων ή μετοχών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν σε κάθε περίπτωση, οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι κατά περίπτωση, των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. Ως προς τον Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Νόμος 2859/2000). Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

Ανακοίνωση προς μεριδιούχους για το ΑΚ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού

 

Τροποποίηση Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού», «Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης» και «MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών», λόγω αλλαγής του Θεματοφύλακα

Metlife_Logo

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Λεωφ. Κηφισίας 119,

15124 Μαρούσι, Αθήνα

 

 

 

25/01/2016 - Τροποποίηση Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού»1, «Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης»2 και «MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών»3, λόγω αλλαγής του Θεματοφύλακα

 

Σε συνέχεια της Διασυνοριακής Συγχώνευσης του Ελληνικού Υποκαταστήματος του Αγγλικού Πιστωτικού Ιδρύματος «Citibank International Limited», από το νεοσυσταθέν Ελληνικό Υποκατάστημα του Ιρλανδικού Πιστωτικού Ιδρύματος «Citibank Europe Public Limited Company», που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, σας γνωρίζουμε ότι η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. τροποποίησε τους Κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού»1, «Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης»2 και «MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών»3, ως προς την ανωτέρω αλλαγή του Θεματοφύλακα.

 

Σύμφωνα με την Απόφαση 251/25.01.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθήκοντα Θεματοφύλακα των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα ασκεί πλέον η «Citibank Europe Public Limited Company» σε αντικατάσταση της  «Citibank International Limited».

 

 

1 : Αρ. Αδείας: 116/21.07.1992 - ΦΕΚ: 504/Β/06.08.1992 - Τελευταία Τροποποίηση:  251/25.01.2016

2 : Αρ. Αδείας: 108/02.02.1999 - ΦΕΚ: 191/Β/08.03.1999  - Τελευταία Τροποποίηση:  251/25.01.2016

3 : Αρ. Αδείας: 5/27.01.2009 - Τελευταία Τροποποίηση:  251/25.01.2016

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

Κορυφαίες διακρίσεις για τους συνεργάτες της MetLife

Τον τίτλο του κορυφαίου ασφαλιστικού συμβούλου της χώρας για το 2014 κατέκτησαν οι δύο συνεργάτες της MetLife, κα Γιαννούλα Βάσιου και κ. Κάρολος Μαρκουΐζος, στους κλάδους της Ζωής και  των Επενδυτικών προϊόντων αντίστοιχα, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) στις 16/09/2015 στο Μουσείο Οίνου.

Οι συνεργάτες μας με αυτές τις βραβεύσεις αύξησαν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των ασφαλιστικών συμβούλων της MetLife που έχουν τιμηθεί με την κορυφαία διάκριση ως Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της Χρονιάς στα 29 χρόνια που λειτουργεί ο θεσμός.

Την ετήσια αυτή εκδήλωση του ΠΣΑΣ τίμησαν με την παρουσία τους επικεφαλής ασφαλιστικών εταιρειών, διευθυντές πωλήσεων, εκπρόσωποι άλλων Σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και φυσικά πολλοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ενώ σημαίνουσες προσωπικότητες του χώρου τιμήθηκαν για τον αγώνα τους σχετικά με την προώθηση των αιτημάτων του Συνδέσμου και την ανάδειξη του ρόλου του ασφαλιστικού συμβούλου στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

 

 


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 


Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A